Gazeteler logo

Gazeteler

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.4.1
DeveloperBaris Efe
Added
App Views87 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings5252

Türkiye’nin Milliyet, Hürriyet, Sabah, Star, Vatan, Fanatik, Zaman, Cumhuriyet gibi ulusal ve NTVMSNBC, Ekolay, TRT, Internet Haber gibi internet gazetelerine tek noktadan eri?menizi sa?layan bir uygulamad?r.* Gazete listesini güncelleme* Favoriler* S?k Okunanlar ve A->Z s?ras? ile s?ralama seçene?i* Gazetenin mobil veya masaüstü(desktop) sayfalar?n? görüntüleme.* Gazete/dergi ekleme/ç?karma* Ayarlanabilir font büyüklü?ü* Haber payla??m?* Otomatik cache temizleme.* Standart internet taray?c?s? ile açmaS?kça Sorulan Sorular:* Güncelleme uygulamay? yava?latt?.- Uygulaman?n 2 tane modu vard?r: Mobil ve web (desktop). Desktop modunda gazetelerin aç?lmas? daha uzun sürebilir. Ayarlar menüsünden mobil modu kulland???n?zdan emin olun. Ayr?ca gazetelerin sunucular?ndaki yo?unluk ve teknik aksakl?klardan dolay? zaman zaman yava?l?k veya eri?ememe sorunu ç?kabilir. Bu konuda maalesef uygulaman?n yapabilece?i bir?ey yok.* Gazeteyi nas?l silebilirim?- Yukar?da bulunan y?ld?z ikonuna t?klad?ktan sonra aç?lan sayfada silmek istedi?iniz gazetenin çöp ikonunu t?klayarak istedi?iniz gazeteyi silebilirsiniz.* Gazeteyi favorilerimden nas?l kald?r?r?m?- Yukar?da bulunan y?ld?z ikonuna t?klad?ktan sonra aç?lan sayfada ana sayfada görmek istemedi?iniz gazetenin en sa?daki kutusuna t?klayarak istedi?iniz gazeteyi ana sayfadan kald?rabilirsiniz.* Son güncelleme s?k okudu?um gazeteleri en üstte göstermeyi b?rakt?.- Ayarlar menüsünden S?ralamay? "S?k Okunanlar" a getirerek s?k okudu?unuz gazetenin üstte gözükmesini sa?layabilirsiniz.* Problem…- Bize eposta ile ula??rsan?z sorununuzu çözmenizde elimizden geldi?ince yard?mc? olmaya çal?r?z.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

(2)
Techtree logo

Techtree

(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

(0)
Delhi News logo

Delhi News

(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

(11)

Comments

Start typing and press Enter to search