Texas Poker Viet Nam Online logo

Texas Poker Viet Nam Online

  • 0 votes
PriceFree
CategoryCards & Casino
Version3.2.1
DeveloperTIEN LEN MIEN NAM, PHOM, LIENG, XI TO
AddedJul 21st, 2013
App Views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings149

Texas Hold’em Poker Vi?t Nam là Game ?ánh bài poker c?a ng??i vi?t. Texas Hold’em Poker là trò ch?i bài ph? bi?n và h?p d?n nh?t hành tinh, v?i ??c ?i?m d? ch?i nh?ng c?n nhi?u trí tu?, là s? so tài gi?a nh?ng cái ??u siêu vi?t, m?t b? môn bài c?a các tinh anh.Texas Poker Vi?t Nam là trò ch?i hoàn toàn mi?n phí, m?i ngày có h?n ch?c nghìn ng??i ch?i. H? tr? ??ng nh?p b?ng tài kho?n Facebook c?ng nh? b?ng tài kho?n du khách; m?i ngày ??ng nh?p ??u ???c t?ng chip, s? l??ng c?ng nh? cách ch?i khác nhau k?t h?p v?i nhi?u lo?i hình thi ??u ?áp ?ng ???c k? c? nh?ng ng??i ch?i khó tính nh?t.Bên c?nh ?ó ng??i ch?i có th? tham gia tranh tài v?i các Game ?ánh bài ph? bi?n dân gian c?a Vi?t Nam trong c?ng ??ng iBet Game nh? : Ph?m, Ti?n Lên Mi?n B?c, Xì T?, Liêng, Ch??ng và Ba Cây.Chúng tôi luôn c? g?ng t?o d?ng m?t sân ch?i gi?i trí tuy?t v?i, không ng?ng v??n t?i m?t Texas Poker Vi?t Nam v?i ch?t l??ng cao h?n. Hãy làm cho ng??i khác hâm m? s? tài s?n kh?ng l? c?a b?n, tr? thành m?t cao th? Poker.T? khoá: Poker, X?p xám, M?u, Xì T?, Ti?n Lên, Game bài

App Screenshots

Other Cards & Casino Apps

Windows Solitaire logo

Windows Solitaire

(6)
SotM Sidekick logo

SotM Sidekick

(11)
Mega Rockstar Slot Machine logo

Mega Rockstar Slot Ma...

(14)
Old Maid logo

Old Maid

(22)
Dices Ultra FREE logo

Dices Ultra FREE

(1)

Comments

Start typing and press Enter to search