VietATM Pro logo

VietATM Pro

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.0.5
DeveloperVu.Nguyen
Added
App Views406 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings105

VietATM Pro là ?ng d?ng cho phép ng??i dùng tra c?u nhanh ??a ch? máy ATM trên ?i?n tho?i Android, v?i g?n 30 ngân hàng trong ph?m vi c? n??c. Các ch?c n?ng chính hi?n t?i c?a ch??ng trình:- Tra c?u ATM theo khu v?c.- Tra c?u ATM theo tên ???ng.- Hi?n th? thông tin ATM trên b?n ??.- Tìm ???ng ?i ng?n nh?t t? v? trí c?a b?n ??n m?t ATM nào ?ó.- Hi?n th? trên b?n ?? v? trí c?a các ATM g?n b?n nh?t trong ph?m vi bán kính ???c ch? ??nh.- Th?ng kê và tính toán kho?ng cách t? b?n ??n các ATM g?n nh?t.- Chia s? thông tin qua các m?ng xã h?i (Facebook, Twitter

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

(0)
Going logo

Going

(5)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

(0)
Oxontime logo

Oxontime

(14)

Comments

Start typing and press Enter to search