Wezwij Pomoc SOS-24h logo

Wezwij Pomoc SOS-24h

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTransportation
Version1.0.7
DeveloperSIMTO
Added
App Views294 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings9

Wezwij pomoc SOS-24h to innowacyjna, bezpieczna i bardzo intuicyjna aplikacja, która stanie si? dla Ciebie tak samo wa?na jak ko?o zapasowe, ga?nica czy trójk?t ostrzegawczy w Twoim samochodzie. Wyposa?ona m.in. w kompletny taryfikator mandatów i punktów 2013. To ogólnopolska pomoc drogowa SOS-24h w Twoim smartfonie. Wsparcie w ka?dej awaryjnej sytuacji. Dzia?a ca?? dob?. Nie jest istotne w jakim towarzystwie masz ubezpieczenie – zawsze pomo?emy. Dla kogo? – dla kierowców indywidualnych, – flot pojazdów oraz – dla ka?dego kierowcy, który znalaz? si? w sytuacji, w której oczekuje na pomoc i chce poczu? si? bezpiecznie. Wezwij Pomoc SOS-24h powsta?o z my?l? o sytuacjach z jakimi mamy do czynienia podczas u?ytkowania samochodów. Nieoczekiwane zdarzenia: awaria, wypadek – powoduj? wzrost emocji, w których nie dzia?amy racjonalnie, optymalnie i skutecznie. Nie wiemy: gdzie zadzwoni?, gdzie jeste?my? itp. Kobieta w podró?y. Przebita opona – wielu Panów poradzi sobie z tym samodzielnie, ale ju? Panie szukaj? pomocy prosz?c przypadkowych kierowców. Zazwyczaj to dzia?a, ale cz?sto generuje poczucie zagro?enia. Zatankowane niew?a?ciwe paliwo? W nowoczesnym dieslu nie wystarczy odkr?ci? kranik, aby spu?ci? paliwo. Cz?sto w takiej sytuacji potrzebne jest po??czenie z komputerem auta. Istniej? wyspecjalizowane s?u?by, które problem mog? rozwi?za? nawet na miejscu – wystarczy u?y? aplikacji Wezwij Pomoc SOS-24h. Kolizja, wypadek – to wyj?tkowe emocje. Jak pomóc ofiarom? Jak precyzyjnie powiadomi?, gdzie jeste?my? Jak si? zachowa?? Odpowiedzi? jest Wezwij Pomoc SOS-24h w Twoim smartfonie – z poradnikami, lokalizacj? GPS i usprawnieniami podczas rozmów ze s?u?bami ratowniczymi. Kompleksowa obs?uga zdarzenia. Awaria – potrzebny warsztat, holowanie, diagnostyka lub wymiana cz??ci – w wielu przypadkach wystarczy mobilny warsztat, je?li awaria jest powa?niejsza, skierujemy Ci? do najbli?szego sprawdzonego przez nas warsztatu. Czy wiesz, ?e ka?demu ubezpieczonemu kierowcy przys?uguje auto zast?pcze? Takie i podobne informacje znajdziesz w aplikacji Wezwij Pomoc SOS-24h w sekcji Poradniki. To tylko niektóre ze scenariusze w jakich nieocenionym wsparciem dla ka?dego kierowcy jest Wezwij Pomoc SOS-24h. Ponadto Wezwij Pomoc SOS-24h zapewnia monitoring us?ugi, co jest niezwykle wa?ne w przypadku rozlicze? z firm? ubezpieczeniow?. Aplikacja umo?liwia dopasowanie (personalizacj?) dzi?ki mo?liwo?ci wype?nienia profilu kierowcy. Wype?niaj?c go znacznie rozszerzasz wachlarz korzy?ci: – aplikacja b?dzie automatycznie dobiera? odpowiedni serwis do zaistnia?ej sytuacji – natychmiast zlokalizuje miejsce, w którym oczekujesz na pomoc – to szczególnie wa?ne przy kontakcie ze s?u?bami ratowniczymi – przypomni Ci o wa?nych datach – przegl?du technicznego, terminie op?aty ubezpieczenia, polisy OC/AC, badaniach instalacji LPG itp. – pomo?e przy zakupie odpowiednich cz??ci dla Twojego samochodu. Pe?na lista funkcji Wezwij Pomoc SOS-24h: – telefony alarmowe 112, 997, 998, 999, SOS-24h – lokalizacja GPS (miasto, ulica, numer) – poradniki jak prowadzi? rozmow? z operatorem – holowanie – naprawa ogumienia – dostawa paliwa – wymiana paliwa – otwieranie pojazdu – rozruch awaryjny – warsztaty mechaniczne – auto zast?pcze – udzielanie pierwszej pomocy – pe?na wersja taryfikatora mandatów 2013 (razem kwoty mandatów oraz punkty) – limity pr?dko?ci w Polsce – przypomnienia o przegl?dzie technicznym i ubezpieczeniu OC- latarka Wezwij Pomoc SOS-24h – korzy?ci:- gwarantuje poczucie bezpiecze?stwa w podró?y- redukuje stres w sytuacji awaryjnej- redukuje czas uzyskania pomocy- zapewnia najni?sze ceny us?ug- zapewnia optymalny wybór us?ugodawcy- zapewnia dost?p do kompletnej listy us?ug motoryzacyjnych- alternatywa dla drogiego AssistanceAplikacja nie wysy?a SMSów premium!SMS (zwyk?y) jest u?ywany, gdy nie jest dost?pne po??czenie z internetem.Call for help SOS-24 is an innovative, secure and very intuitive application that you will be as important as the spare wheel, fire extinguisher and warning triangle in your car. Modern conveniences including a complete schedule of charges fines and points to 2013.Is a nationwide roadside assistance SOS-24 in your smartphone. Support in any emergency situation. Have the whole day. It does not matter what company you have insurance – always help. For who?- Individual drivers,- Fleets of vehicles and- For each driver who found himself in a situation which is expected to help and wants to feel safe. Call for help SOS-24 was created for situations we face when using the car. Unexpected events: failure, accident – cause an increase in emotions, which do not act rationally, optimally and efficiently. Nie know: where to call, where are we? etc. Kobieta on the go. Flat tire – many men can handle this yourself, but Mr. seek help asking random drivers. Usually this works, but it often generates a sense of danger. Fueled the wrong fuel? The modern diesel is not enough to remove the faucet to drain the fuel. Often in this situation need a computer connected to the car. There are specialized services that can solve the problem, even on the spot – just use the application call for help SOS-24. Collision, an accident – it is a unique emotion. How to help the victims? How precisely tell where we are? How to behave? The answer is to get help SOS-24 in your smartphone – with guides, GPS location, and improvements in talks with the emergency services. Full service event. Failure – need shop, towing, diagnosis or replacement of parts – in many cases just a mobile workshop, where failure is more serious, we will direct you to the nearest tested by our workshop. Did you know that everyone is entitled to the insured driver auto replacement? These and other applications, refer to the call for help SOS-24 in the Books section. This is just some of the scenarios in which an invaluable support for each driver’s call for help SOS-24. Call Ponadto Pomoc SOS-24 provides monitoring services, which is extremely important for the settlement with the insurance company. The application allows adaptation (personalization) due to the ability of the driver profile. Filling it greatly extends the range of benefits:- The application will automatically choose the appropriate service to the situation- Instantly locate where expects the help – especially important in contact with the emergency services- Remind you of important dates – technical review within insurance fees, liability insurance / AC LPG studies, etc.- Assist with the purchase of the relevant parts for your car. For full features get help SOS-24: – Emergency numbers 112, 997, 998, 999, SOS-24- GPS location (city, street, number)- Guides as well as a conversation with the operator- Towing- Repair of tires- Supply of fuel- Refueling- Opening of the vehicle- Emergency start- Mechanical workshop- Auto replacement- First aid- The full version of the rank of seats in 2013 (including the amount of seats and points)- Speed ??limits in Poland- Reminders reconditioned and liability insurance- Flashlight Call for help SOS-24 – benefits:- Provides a sense of security on the road- Reduce the stress in an emergency- Reduces the time for help- Provides the lowest prices of services- An optimal choice of provider- Provides access to a complete list of automotive services- An alternative to expensive AssistanceThe application does not send premium SMS messages!SMS (normal) is used when there is an Internet connection available.

App Screenshots

Other Transportation Apps

My Car Parking logo

My Car Parking

(18)
Volkswagen of Cherry HIll logo

Volkswagen of Cherry ...

(0)
allSPEED Speedometer Ultimate logo

allSPEED Speedometer ...

(3)
Speedometer logo

Speedometer

(1727)
Portafare logo

Portafare

(4)

Comments

Start typing and press Enter to search